بلاک اعضای آنلاین جدید
این بلاک برای نمایش اعضای آنلاین وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogOnlineUsersBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogOnlineUsers> کد آغاز کننده چرخه
<-OnlineNumber-> نمایش شماره عضو در لیست آنلاین ها
<-OnlineUserName-> نمایش نام کاربری عضو
<-OnlineName-> نمایش نام عضو
<-OnlineLink-> نمایش آدرس مطالب عضو
</BlogOnlineUsers> کد پایان دهنده چرخه
</BlogOnlineUsersBlock> کد پایان دهنده بلاک