بلاک موضوعات وبلاگ
این بلاک برای نمایش موضوعات وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogCategoriesBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogCategories> کد آغاز کننده چرخه
<-CategoryName-> نمایش نام موضوع
<-CategoryLink-> نمایش آدرس موضوع
<-CategoryPosts-> نمایش تعداد مطالب موضوع
<-CategoryClass-> نمایش کلاس موضوع
</BlogCategories> کد پایان دهنده چرخه
</BlogCategoriesBlock> کد پایان دهنده بلاک