بلاک محبوب ترین عناوین مطالب وبلاگ
این بلاک برای نمایش محبوب ترین عناوین مطالب وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogMostLikedPostsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogMostLikedPosts catid="4" date="2" items="10"> کد آغاز کننده چرخه
توضیح :

catid="4" :
عدد 4 نشان دهنده عدد موضوع عناوین . در صورتی که 0 باشد همه موضوعات را شامل می شود

date="2" :
عدد 2 نشان دهنده مدل تاریخ عناوین
مدل ها :
1 : امروز          2 : دیروز          3 : هفته          4 : ماه          5 : سال          0 : همه زمانها

items="10" :
عدد 10 نشان دهنده تعداد عناوین
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
<-PostDate-> نمایش تاریخ مطلب
<-PostHit-> نمایش تعداد بازدید مطلب
<-PostLike-> نمایش تعداد لایک مطلب
<-PostField[1]-> نمایش زمینه دلخواه شماره 1
</BlogMostLikedPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BlogMostLikedPostsBlock> کد پایان دهنده بلاک