بلاک آخرین عناوین مطالب وبلاگ
این بلاک برای نمایش عناوین آخرین مطالب وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogPreviousItemsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogPreviousItems items="10"> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
<-PostDate-> نمایش تاریخ مطلب
<-PostField[1]-> نمایش زمینه دلخواه شماره 1
</BlogPreviousItems> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPreviousItemsBlock> کد پایان دهنده بلاک