بلاک آخرین عناوین مطالب یک موضوع خاص
این بلاک برای نمایش عناوین آخرین مطالب یک موضوع خاص بکار برده می شود .
<BlogCategoryPostsBlock catid="شماره موضوع" items="10"> کد آغاز کننده بلاک
<BlogCategoryPosts> کد آغاز کننده چرخه
<-CategoryPostsTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-CategoryPostsLink-> نمایش آدرس مطلب
<-PostField[1]-> نمایش زمینه دلخواه شماره 1
</BlogCategoryPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BlogCategoryPostsBlock> کد پایان دهنده بلاک