بلاک عناوین صفحات وبلاگ
این بلاک برای نمایش عناوین صفحات جداگانه وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogExtraPageBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogExtraPage> کد آغاز کننده چرخه
<-ExtraPageTitle-> نمایش عنوان صفحه
<-ExtraPageUrl-> نمایش آدرس صفحه
<-ExtraPageId-> نمایش شناسه صفحه
</BlogExtraPage> کد پایان دهنده چرخه
</BlogExtraPageBlock> کد پایان دهنده بلاک