بلاک ابر برچسب های وبلاگ
این بلاک برای نمایش ابر برچسب های وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogTagCloudBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogTagCloud> کد آغاز کننده چرخه
<-TagCloudTitle-> نمایش عنوان ابر برچسب
<-TagCloudUrl-> نمایش آدرس ابر برچسب
<-TagCloudPostCount-> نمایش تعداد پست های ابر برچسب
<-TagCloudFontSize-> نمایش اندازه ابر برچسب
</BlogTagCloud> کد پایان دهنده چرخه
</BlogTagCloudBlock> کد پایان دهنده بلاک