بلاک نظرسنجی
این بلاک برای نمایش نظرسنجی وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogPollBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-PollQuestion-> کد نمایش سوال نظرسنجی
<-PollSubmit-> کد نمایش دکمه ثبت نظر
<-PollResult-> کد دکمه نمایش نتایج نظر
<PollSubmitValue=ثبت> اختصاص نام برای دکمه ثبت نظر
<PollResultValue=نتایج> اختصاص نام برای دکمه نتایج نظرسنجی
<BlogPoll> کد آغاز کننده چرخه
<-PollAnswer-> کد نمایش گزینه ها
</BlogPoll> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPollBlock> کد پایان دهنده بلاک