بلاک پنل کاربری
این بلاک برای نمایش لینک ها یا پیام های مخصوص اعضای وبلاگ بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها برای کاربران وبلاگ قابل مشاهده است .
<MemberBlock> کد آغاز کننده بلاک
هر محتوایی اینجا قرار گیرد تنها به اعضای وبلاگ نمایش داده می شود
<-Member-Name-> نمایش نام عضو
<-Member-UserName-> نمایش نام کاربری عضو
</MemberBlock> کد پایان دهنده بلاک