بلاک بلوک های وبلاگ جدید
این بلاک برای نمایش بلوک های وبلاگ است .
<BlogManualBlock id="4" random="1" items="3" showto="2"> کد آغاز کننده بلاک
توضیح :

id="4" :
عدد 4 نشان دهنده شماره بلوک

random="1" :
عدد 1 به معنای نمایش تصادفی آیتم های هر بلوک . در صورتی که 0 باشد نمایش تصادفی نخواهد بود

items="3" :
عدد 10 نشان دهنده تعداد آیتم های بلوک

showto="2" :
عدد 2 نشان دهنده تعیین نوع نمایش بلوک
انواع نمایش :
1 : نمایش بلوک به کاربران          2 : نمایش بلوک به مهمانان          0 : نمایش بلوک به همه
<-BlogManualTitle-> نمایش عنوان بلوک
<BlogManual> کد آغاز کننده چرخه
<-BlogManualContent-> کد نمایش آیتم های بلوک
</BlogManual> کد پایان دهنده چرخه
</BlogManualBlock> کد پایان دهنده بلاک