تگ های ویرایش مشخصات اعضای وبلاگ جدید
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ زیر قرار گیرند : <Edit> TAG </Edit>
<Edit-Form> کد آغاز فرم ویرایش مشخصات
<-Edit-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-Edit-CurrentPassword-> نمایش فیلد پسورد فعلی
<-Edit-NewPassword-> نمایش فیلد پسورد جدید
<-Edit-ReNewPassword-> نمایش فیلد تکرار پسورد جدید
<-Edit-Name-> نمایش فیلد نام
<-Edit-AvatarUrl-> نمایش فیلد آدرس تصویر
<-Edit-Location-> نمایش فیلد محل زندگی
<-Edit-Yid-> نمایش فیلد شناسه یاهو
<-Edit-WebSite-> نمایش فیلد وب سایت
<-Edit-Age-> نمایش فیلد سن
<-Edit-Email-> نمایش فیلد رمز عبور
<-Edit-Captcha-Image-> نمایش تصویر امنیتی
<-Edit-Captcha-> نمایش فیلد کد امنیتی
<-Edit-Button-> نمایش دکمه ویرایش
</Edit-Form> کد پایان فرم ویرایش مشخصات