بلاک نظرات مطلب
این بلاک برای نمایش نظرات هر مطلب بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها در ادامه مطلب قابل مشاهده است .
<CommentsBlock> کد آغاز کننده بلاک نظرات مطلب
<Comments> کد آغاز کننده چرخه نظرات ثبت شده
<-CommentAuthor-> نمایش نام نظردهنده
<CommentAuthorWebBlock> کد آغاز کننده وبسایت نظردهنده
<-CommentAuthorWeb-> نمایش وبسایت نظردهنده
</CommentAuthorWebBlock> کد آغاز پایان دهنده وبسایت نظردهنده
<-CommentDate-> نمایش تاریخ ثبت نظر
<-CommentTime-> نمایش ساعت ثبت نظر
<-CommentText-> نمایش متن نظر ثبت شده
<CommentReplyBlock> کد آغاز کننده پاسخ نظر
<-CommentReply-> نمایش پاسخ نظر
</CommentReplyBlock> کد آغاز پایان دهنده پاسخ نظر
<-CommentAuthorAvatarUrl-> نمایش آدرس تصویر نظر دهنده
</Comments> کد پایان دهنده چرخه نظرات ثبت شده
   
<CommentsPaginate> کد آغاز کننده بلاک صفحه بندی نظرات
<-CommentsPaginate-> نمایش لینک دیگر صفحات نظرات
comment_pagination کلاس دربردارنده ی بلاک
comment_pagination .current کلاس صفحه ی فعلی
</CommentsPaginate> کد پایان دهنده بلاک صفحه بندی نظرات
</CommentsBlock> کد پایان دهنده بلاک نظرات مطلب