بلاک ارسال نظر
این بلاک برای نمایش فرم نظرگیری برای هر مطلب بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها در ادامه مطلب قابل مشاهده است .
<CommentsForm> کد آغاز کننده بلاک ارسال نظر
<-CommentAuthorField-> مقدار نام ، فیلد نام نظر دهنده
<-CommentWebField-> مقدار نام ، فیلد آدرس وبسایت نظر دهنده
<-CommentMailField-> مقدار نام ، فیلد ایمیل نظر دهنده
<-CommentContentField-> مقدار نام ، فیلد نظر
<-CommentPrivacy-> مقدار نام ، فیلد نظر خصوصی
<-CommentCaptcha-> مقدار نام ، فیلد تصویر امنیتی
<-CommentSecurityImageUrl-> نمایش آدرس تصویر امنیتی
<-CommentSubmit-> مقدار نام ، دکمه ثبت نظر
</CommentsForm> کد پایان دهنده بلاک ارسال نظر