بلاک اطلاعات بیشتر از نویسنده (قابل استفاده در تگ های مطالب) جدید
این بلاک برای نمایش اطلاعات بیشتر از نویسنده مطلب بکار برده می شود و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ فردبلاگ قرار گیرد : <FARDBLOG> BLOCK </FARDBLOG>
<BlogPostAuthorAvatarUrlBlock> کد آغاز کننده بلاک آدرس تصویر نویسنده
<-PostAuthorAvatarUrl-> نمایش آدرس تصویر نویسنده
</BlogPostAuthorAvatarUrlBlock> کد پایان دهنده بلاک
   
<BlogPostAuthorAgeBlock> کد آغاز کننده بلاک سن نویسنده
<-PostAuthorAge-> نمایش سن نویسنده
</BlogPostAuthorAgeBlock> کد پایان دهنده بلاک
   
<BlogPostAuthorLocationBlock> کد آغاز کننده بلاک محل زندگی نویسنده
<-PostAuthorLocation-> نمایش محل زندگی نویسنده
</BlogPostAuthorLocationBlock> کد پایان دهنده بلاک
   
<BlogPostAuthorWebSiteBlock> کد آغاز کننده بلاک وب سایت نویسنده
<-PostAuthorWebSite-> نمایش وب سایت نویسنده
</BlogPostAuthorWebSiteBlock> کد پایان دهنده بلاک
   
<BlogPostAuthorYidBlock> کد آغاز کننده بلاک شناسه یاهو نویسنده
<-PostAuthorYid-> نمایش شناسه یاهو نویسنده
</BlogPostAuthorYidBlock> کد پایان دهنده بلاک
   
توضیح :
شما می توانید برای تمامی بلاک های فوق مقدار پیش فرض مشخص کنید. در صورتی که نویسنده هر کدام از بلاک های فوق را تکمیل نکرده باشد مقدار پیش فرض نمایش داده می شود.
مقادیر پیش فرض را قبل از تگ <FARDBLOG> قرار دهید.

<Default PostAuthorAvatarUrl=http://fardblog.com/photo/test.jpg>
مقدار "http://fardblog.com/photo/test.jpg" بعنوان پیش فرض آدرس تصویر نویسنده

<Default PostAuthorAge=20>
مقدار "20" بعنوان پیش فرض سن نویسنده

<Default PostAuthorLocation=ایران>
مقدار "ایران" بعنوان پیش فرض محل سکونت نویسنده

<Default PostAuthorWebSite=http://fardblog.com>
مقدار "http://fardblog.com" بعنوان پیش فرض وب سایت نویسنده

<Default PostAuthorYid=؟>
مقدار "؟" بعنوان پیش فرض شناسه یاهو نویسنده

<AdminAge=23>
مقدار "23" بعنوان سن مدیر وبلاگ

<AdminLocation=دلفان>
مقدار "دلفان" بعنوان محل سکونت مدیر وبلاگ

<AdminYid=yahooid>
مقدار "yahooid" بعنوان شناسه مدیر وبلاگ

توجه داشته باشید که تعیین مقدار پیش فرض الزامی نمی باشد. در صورتی که نویسنده هر کدام از بلاک های فوق را تکمیل نکرده باشد و مقدار پیش فرض تعیین نشده باشند ، آن بلاک نمایش داده نخواهد شد.