بلاک مطالب مرتبط جدید
این بلاک برای نمایش مطالب مرتبط وبلاگ بکار برده می شود و فقط در صفحه ادامه مطلب قابل نمایش است.
<BlogRelatedPostsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogRelatedPosts items="10"> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
<-PostDate-> نمایش تاریخ مطلب
<-PostField[1]-> نمایش زمینه دلخواه شماره 1
</BlogRelatedPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BlogRelatedPostsBlock> کد پایان دهنده بلاک